بررسی نگاره هارون الرشید در حمام از خمسه نظامی

در میان اکثر نگاره های ایرانی، باغ ها و کوشک ها و فضای داخلی کاخ ها جلوه بیشتری داشته اند. در عین حال همراه با بعضی از داستان ها و موضوع های مطرح شده در آثار ادبی، فضاهای خاص دیگری نیز در نگاره ها به چشم می خورد و داستان منظوم حمام رفتن هارون الرشید در خمسه، حمام رفتن فردوسی بعد از اتمام شاهنامه، حمام رفتن صوفی در هفت اورنگ جامی و… زمینه مناسبی بودند تا حمام ها نیز در نگاره های ایرانی حضور یابند.

بررسی نگاره سوگواری در مرگ شوهر لیلی از خمسه نظامی

سایه سیاه و سنگین مرگ، این دغدغه همیشگی ذهن بشر همگام با زندگی، همواره با انسان بوده و این راز مخوف پیوسته ذهن او را به خود مشغول داشته و چون راهی برای مقابله با آن نیافته، لذا تلخی حضورش را پذیرفته و بدان تن داده است. با قبول واقعیت مرگ، هر ملتی به فکر افتاد تا این بخش از زندگی را بنا بر مذهب و فرهنگ و سنت خویش با اداب خاصی پاس دارد.

بررسی نگاره آوردن مجنون در زنجیر به خیمه لیلی از خمسه نظامی

در رابطه با به تصویر کشیدن زندگی بادیه نشینی یکی از زیباترین تصاویر آن به قلم میر سیدعلی است که مشخص می کند وی مانند بهزاد، نقاشی و متن نظامی را دستاویزی برای مصور کردن زندگی روستایی و چادرنشینی قرار داده. عشق و علاقه عمیق به مناظر بیرون شهر و زندگی شهری که این استاد را در ردیف نقاشان صحنه های روزمره زندگی قرار می دهد.

بررسی سه نگاره از خمسه نظامی با تاکید بر موضوع فرهنگ و آیین- قسمت دوم

خمسه نظامی که شامل پنج بخش از آثار برگزیده شعر و ادب ایرانی ست تا جاییکه هیچ دیوان شعری به حد آن مورد نظر شاعران قرار نگرفته،به تقریب می توان گفت در حدود 150 اثر به تقلید مثنوی های 5گانه نظامی سروده شده است.

بررسی سه نگاره از خمسه نظامی با تاکید بر موضوع فرهنگ و آیین- قسمت اول

از حیث کمیت و کیفیت مینیاتورها و آراستگی دستنوشته ها،خمسه نظامی و شاهنامه فردوسی با هم برابری می کنند و به جرات می توان گفت از هر ده قطعه مینیاتور ایران که در گنجینه ها نگهداری می شود،تعداد زیادی از آن ها به خمسه نظامی نیز تعلق دارد.