گزیده ای از کتاب یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی

“و همیشه خاطرات عاشقانه، از نخستین روز، نخستین ساعت، نخستین لحظه، نخستین نگاه و نخستین کلمات آغاز می شود، همانگونه که سیاست از نخستین زندان، نخستین شلاق و نخستین دشنام های یک بازپرس.”

“مشکل ما این است که همان قدر که ویران می کنیم، نمی سازیم؛ همان قدر که کهنه می کنیم، تازگی نمی بخشیم؛ همان قدر که دور می شویم، باز نمی گردیم؛ همان قدر که آلوده می کنیم، پاک نمی کنیم… از همه رویاهای خوش آغاز دور می شویم و این دور شدن به معنای قبول سلطه ی بی رحمانه زمان است. “

“بدون مکالمه، عشق به جان کندن می افتد.”