هویت

هگل معتقد است:« هرچه در بهشت یا بر روی زمین اتفاق می‌افتد و آنچه در روزگار حادث می‌شود به سوی یک هدف پیش می‌رود و آن این است که روح به خودآگاهی و سپس به حقیقت خویش برسد و خودش را بیابد و  بداند که خودش است و تنها خودش.» آنچه می‌توان به آن تکیه

پرده آخر

پرده آخر “ییلماز گونی، فیلمساز بزرگ ترک به فرزندش می گوید: اگر به دکتر برویم و دارو بخوری انقلاب بزرگی کرده ای. کودک می گوید: پدر، من انقلاب نمی خواهم، من، آلو می خواهم!” دعوت شده ای برای دیدن نمایش. نمایشی پر از خنده، شادی، صداقت و پاکی در برابر نفرت، ترس، جنگ و مرگ.