گزیده ای از کتاب در جبهه غرب خبری نیست اریش ماریا ریمارک

اما در مواجهه با نخستین مرگ این اعتقاد در هم شکست. مجبور بودیم درک کنیم که نسل ما قابل اعتمادتر از نسل آنهاست. آنها فقط در سفسطه و توجیه امور و زیرکی بر ما برتری داشتند. نخستین بمباران دنیایی که آنها به ما آموخته بود تکه پاره کرد و به ما نشان داد در اشتباهیم.