بررسی سه نگاره از خمسه نظامی با تاکید بر موضوع فرهنگ و آیین

از حیث کمیت و کیفیت مینیاتورها و آراستگی دستنوشته ها، خمسه نظامی و شاهنامه فردوسی با هم برابری می کنند و به جرات می توان گفت از هر ده قطعه مینیاتور ایران که در گنجینه ها نگهداری می شود، تعداد زیادی از آنها به خمسه نظامی نیز تعلق دارد.

در کتاب چاپ شده به بررسی سه نگاره از خمسه نظامی پرداخته شده است.

 

 

بررسی سه نگاره از خمسه نظامی با تاکید بر موضوع فرهنگ و آیین